1ste inschrijving ?

Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid.  De zorgverzekering voorziet in de (gedeeltelijke) terugbetaling van niet-medische kosten van de zeer zwaar zorgbehoevenden.

Zorgvorm Bedrag per maand
Mantel- en thuiszorgpremie 130 euro
Residentiële zorg:
Rustoord (ROB), Rust- en VerzorgingsTehuis (RVT), Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT)

130 euro
Hoeveel bedraagt de bijdrage?
dropdown

Sinds 1 januari 2003 bedraagt de jaarlijkse individuele bijdrage 25 euro, behalve voor de mensen die op 1 januari van het voorgaande jaar recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of omnio. Zij betalen slechts 10 euro.

Concreet voor 2012: lager tarief is van toepassing voor personen die op 1 januari 2011 de voorkeurregeling genoten.

Vanaf wanneer heeft men recht op een terugbetaling of vergoeding?
dropdown

Vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van de aanvraag voor de tenlasteneming door de zorgbehoevende of zijn vertegenwoordiger. Concreet houdt dit in dat een zorgbehoevende die zijn aanvraag in de loop van de maand januari 2012 bij zijn zorgkas indient, vanaf 1 mei 2012 een tussenkomst kan ontvangen. Men moet aangesloten zijn bij een zorgkas en de bijdrage betaald hebben.

Waar kunnen de leden terecht voor de zorgverzekering?
dropdown

De uitvoering van de zorgverzekering is door de overheid toevertrouwd aan zeven erkende zorgkassen. De Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen hebben een erkende zorgkas: de Neutrale Zorgkas Vlaanderen.
Het lid kan dus eenvoudig via ons ziekenfonds haar/zijn zorgverzekering regelen.
Door de betaling van de verplichte bijdrage is het lid aangesloten en wettelijk in orde.

Wat als iemand geen 26 jaar is en toch zorgbehoevend?
dropdown

Zorgbehoevenden die nog geen 26 jaar zijn en dus geen bijdrage moeten betalen, komen ook in aanmerking voor tenlasteneming.  Zij kunnen echter niet aansluiten bij een zorgkas.
Voor jongeren beneden de 18 jaar dient één van de ouders of de voogd bij een zorgkas aangesloten te zijn en dienen zij ook de aanvraag in voor de zorgbehoevende. Als zeer zwaar zorgbehoevend worden ook de kinderen met verhoogde kinderbijslag beschouwd die minstens 7 punten halen op de zelfredzaamheidschaal of minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal.

Wat zijn de sancties als men niet of te laat betaalt?
dropdown

De Vlaamse overheid voorziet sancties bij laattijdige of niet-betaling van de bijdrage:

  • een geldboete van 250 euro (100 euro voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut) als u drie jaar (niet noodzakelijk opeenvolgend) de bijdrage niet betaalt 
  • een uitstel van de tegemoetkoming (op het moment dat u zorgbehoevend bent) van vier maanden per jaar dat u de bijdrage niet of te laat betaalt (na 31 december)
Wie komt in aanmerking voor een tussenkomst?
dropdown

Residentiële zorg:
alle bewoners van een erkende residentiële voorziening (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen) in Vlaanderen en Brussel komen in aanmerking.
Mantel- en thuiszorg
Men wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als men lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen.  Dit kan men bewijzen aan de hand van een attest dat opgesteld is op basis van een reeds bestaande indicatiestelling. De volgende scores komen in aanmerking:

  • minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging

  • minstens score 35 op de Bel-profielschaal in de gezinszorg

  • minstens score 15 op de medische schaal voor de integratietegemoetkoming

  • minstens score 7 voor de bijkomende kinderbijslag op basis van 66 % handicap

  • minstens score 18 op de medisch-sociale schaal voor de bijkomende kinderbijslag(samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3)

  • minstens score C op de evaluatieschaal voor een tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting

Bent u zwaar zorgbehoevend, maar u heeft toch geen attest? Dan kan de sociale dienst van het ziekenfonds of een erkende dienst voor thuiszorg of het OCMW uw verminderd zelfzorgvermogen vastellen.

Wie sluit aan?
dropdown

Elke inwoner van Vlaanderen moet vanaf het jaar waarin hij 26 wordt, verplicht aansluiten.
Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen vrijwillig aansluiten

Zorgverzekering in Brussel
dropdown

Als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan men zich vrijwillig aansluiten. Men heeft recht op dezelfde vergoeding als in Vlaanderen. Let wel! Als men zich laattijdig aansluit, is er een wachttijd van tien jaar. Bovendien wordt de vergoeding uitgesteld met 4 maanden per jaar dat men zich niet heeft aangesloten. Men heeft er dus alle belang bij om zich zo vlug mogelijk aan te sluiten.

 

Voor meer info: 03-491 86 60 of zorgverzekering@vnz.be