Waar kan je terecht voor hulp?

Mensen met ernstige problemen vinden hier misschien niet de antwoorden en ondersteuning die ze nodig hebben. Soms heb je hulp nodig van buitenaf. Hier vind je bij wie je kan aankloppen voor (professionele) hulp.

Artsen en hulpverleners

Vermoed je dat je met een psychisch probleem kampt, dan neem je liefst eerst contact op met je huisarts. Jouw huisarts is een vertrouwenspersoon bij wie je steeds terecht kan met al je lichamelijke en psychische klachten. Hij of zij kent je immers het beste en heeft een goed zicht op je achtergrond en voorgeschiedenis. Je huisarts kan samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of je doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener (psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of instelling).

Buddywerking Vlaanderen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Buddywerking Vlaanderen wil mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen door hen in contact te brengen met een vrijwilliger, een buddy. De formule is op zich vrij eenvoudig: één buddy wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden. Ze ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film,… Op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening. Meer info vind je op www.buddywerking.be.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

27 CAW’s bieden in Vlaanderen en Brussel op eenvoudig verzoek een luisterend oor, opvang en psychosociale begeleiding. Een CAW is zeer laagdrempelig. Je kan in het CAW terecht met elke vraag: een moeilijke relatie, persoonlijke problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen of vragen naar bemiddeling in een conflict in je gezin, familie of buurt. Als je dat wil, kan je in een CAW ook beroep doen op verdere hulp, zoals psychosociale begeleiding, opvoedingsondersteuning, relatiebegeleiding, bemiddeling in conflictsituaties of opvang en begeleiding. Voor meer info kan je terecht op www.caw.be.

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Er zijn in Vlaanderen 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een CGG biedt hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts. Voor meer info kan je terecht op www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Geestelijke-gezondheidszorg/Centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg.

Onze diensten

 

Geestelijk Gezond Vlaanderen

Een kwart van alle Vlamingen kampt in zijn of haar leven met ernstige psychische problemen. Het overkomt niet alleen anderen, maar ook soms onszelf, onze ouders, kinderen, familie, buren, collega’s. En toch wordt er slechts met mondjesmaat over gepraat. De schroom is het gevolg van vooroordelen, stigmatisering, schaamte en gebrek aan kennis. Dit houdt mensen vaak tegen om (tijdig) hulp te zoeken. Praten over psychische problemen is moeilijk, maar toch heel belangrijk. Nu blijft het te vaak stil rond geestelijke gezondheid. Daarom lanceerde de associatie ‘Beeldvorming Geestelijk Gezondheid Vlaanderen’ een nieuwe publiekswebstek www.geestelijkgezondvlaanderen.be. De bezoeker vindt er informatie over de meest voorkomende klachten, het belang van geestelijke gezondheid en wat je zelf als familielid, buur of collega kan doen.

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Een OCMW vind je in elke gemeente of stad. Het is een centrum dat zorgt voor het welzijn van iedere burger ongeacht rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk, Vlaming of allochtoon,… Extra aandacht gaat uit naar bepaalde groepen die niet zelf kunnen opkomen voor hun rechten omwille van ziekte, ouderdom, lage scholingsgraad, kansarmoede,…  Het OCMW helpt iedereen met (financiële) schulden, juridische problemen, problemen die te maken hebben met werk, opleiding, woning, gezondheid. Voor meer info kan je terecht op www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/financiele-problemen/ocmw-openbaar-centrum-voor-maatschappelijk-welzijn.

Opnieuw verder

De webstek www.opnieuwverder.be werd speciaal gemaakt voor familieleden en naaste betrokkenen die een suïcidepoging meemaken van een jongere. Hoe moet het nu verder als je zoon of dochter net een poging achter de rug heeft? Deze webstek laat je zien dat je een heleboel dingen kan doen om je leven, dat van jouw kind en van je ganse gezin terug in handen te nemen. Hoe ga je als school er mee om dat een leerling een suïcidepoging heeft ondernomen? Hoe bespreekt je dit met collega’s? Deze webstek is gemaakt met de steun van vele mensen en organisaties die bekommerd zijn om het welzijn van jongeren en/of professioneel werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Deze informatie vervangt geenszins professionele hulp.

Telefonische hulpverlening

Soms is het gemakkelijker om over je problemen te praten met een onbekende. Bij een aantal organisaties kan je terecht voor een telefonisch gesprek of een online chat. In alle anonimiteit kan je dan praten met iemand. Je hoeft je niet bekend te maken en niemand komt te weten dat je een gesprek had.

Zelfhulpgroepen

In Vlaanderen zijn 1250 zelfhulpgroepen actief. Ze verschillen naar problematiek, werkingsterrein en organisatiestructuur. Maar allemaal verenigen ze mensen met een gemeenschappelijk probleem om samen ‘beter’ te worden. Op de webstek van Trefpunt Zelfhulp vzw (www.zelfhulp.be) vind je een lijst van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Enkele belangrijke organisaties en verenigingen: