Gevolgen van de niet-betaling van de bijdrage aanvullende verzekering

De Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) vraagt ons jouw aandacht te vestigen op de gevolgen van het niet-betalen van de bijdrage aan de aanvullende verzekering en meer bepaald op de situatie van leden die vanaf 1 januari 2021 meer dan 24 maandelijkse bijdragen niet betaald hebben.

De details van deze reglementering staan in artikel 8 van de VNZ-statuten, onder de titel ‘Types van leden’ (hoofdstuk III. Categorieën van leden). Hierna vatten we de belangrijkste zaken nog even kort en bondig samen.

Sedert 1 januari 2012 brengt de inschrijving als titularis in een ziekenfonds de verplichte aansluiting bij de diensten aanvullende verzekering met zich mee en bijgevolg de verplichting om de bijdragen te betalen die voorzien zijn om van deze diensten te kunnen genieten.

Vanaf 1 januari 2019 leidt de niet-betaling van deze bijdragen tot een schorsing van de mogelijkheid om te genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering tot er een regularisatie is.

Als het niet-betalen van de bijdragen de 24 maandelijkse betalingen overschrijdt:

  • De mogelijkheid om te genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering wordt geschrapt en de mogelijkheid tot regularisatie stopt.
  • De mogelijkheid om opnieuw van de voordelen van de aanvullende verzekering te kunnen genieten, kan slechts een aanvang nemen na een periode van 24 maanden wachttijd tijdens dewelke de bijdragen betaald moeten worden, zonder evenwel van een voordeel te kunnen genieten.
  • De contracten voor de facultatieve ziekteverzekeringen, zoals o.m. HospiPlus & AmbuPlus, MaxiPlan en TandPlus, die het lid of zijn personen ten laste aangegaan zouden zijn bij een mutualistische verzekeringsmaatschappij waarbij hun ziekenfonds aangesloten is, nemen van rechtswege een einde. Een nieuw contract kan enkel worden aangegaan als de periode van 24 maanden van herstel van recht, waarvan sprake in het vorige punt, begonnen is en als de betalingen regelmatig gebeuren. Als een nieuwe achterstand van betalingen 6 maanden overschrijdt, zal het nieuwe contract op zijn beurt ontbonden worden.

Belangrijke verduidelijking: het nieuwe contract kan enkel worden gesloten aan de voorwaarden die op dat moment gelden voor alle nieuwe contracten (voornamelijk wat betreft de leeftijd van de verzekerden, franchise, tarief, medische beperking, enz.) en niet aan de voorwaarden van het eerste contract, dat definitief verloren is.

De gevolgen van de niet-betaling van de bijdragen van de aanvullende verzekering kunnen dus zwaar zijn. Deze regels zijn van toepassing zelfs als het lid aangesloten was bij verschillende ziekenfondsen tijdens de onbetaalde periode en blijven van toepassing ongeacht het ziekenfonds waarbij hij zich aansluit nadat hij de mogelijkheid om te genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering verloren heeft.

Omwille van de Covid-19 maatregelen wordt de laatste herinneringsbrief voorlopig uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2021.