Privacy (AVG)

Wat?

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG stelt dat consumenten recht hebben om te weten hoe hun gegevens gebruikt zijn. Elk bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van haar gebruikers te beschermen. Wat wij in feite altijd al deden, is nu geformaliseerd in een nieuw privacybeleid.

Je vindt trouwens makkelijk zelf al je persoonsgegevens terug via ons online loket. Registreren is kinderspel via jouw eID of wachtwoord (activatie via sms of mailbericht).

Privacybeleid VNZ

Verwerkingsverantwoordelijke
In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, moeten de landsbonden en de ziekenfondsen minstens één dienst oprichten die als doel heeft:

  1. deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die geregeld wordt door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
  2. financiële tegemoetkoming voor de gerechtigden en hun personen ten laste in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit, of toekenning van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysieke, psychische of sociale welzijn kan worden bevorderd;
  3. toekenning van hulp, informatie, begeleiding en bijstand om het fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen, onder meer door de bovenstaande opdrachten te vervullen.

De diensten bedoeld onder de punten b) of c) moeten beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 67, eerste lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.

De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (hierna ‘LNZ’ genoemd), gelegen te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg 145, met ondernemingsnummer 0411.709.768 en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (hierna ‘VNZ’ genoemd), gelegen te Mechelen, met ondernemingsnummer 0411.735.801 treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft het VNZ de heer Frederik Dhondt benoemd als bevoegde voor de gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op het volgend e-mailadres: ivc@vnz.be of via brief op het volgend adres: t.a.v. Cel Privacy Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?
In het kader van de verplichte verzekering verwerken de LNZ/het VNZ alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van het Vlaams & Neutraal  Ziekenfonds als van de zorgverstrekkers, die nodig zijn om zijn belangrijkste opdrachten en doelstellingen uit te voeren, namelijk:

In het kader van de aanvullende verzekering verwerken de LNZ/het VNZ alle persoonsgegevens, van zowel de leden van de neutrale ziekenfondsen als van de zorgverstrekkers, die noodzakelijk zijn om u te laten genieten van de volgende diensten en voordelen:

De dienst vakanties van de Neutrale Ziekenfondsen;

De dienst rust- en herstelverblijven;

De dienst dringende zorgen in het buitenland;

De dienst voorhuwelijkssparen.

In het algemeen worden deze gegeven verwerkt:

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;

Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historische onderzoeken en studies en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen van de gegevens, goederen en personen;

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het Riziv en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens?
Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerkt het VNZ de gegevens op basis van artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

Welke gegevens worden verwerkt?
In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan het VNZ de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, …), financiële bijzonderheden, fysieke gegevens (lengte, gewicht, …), psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, …), hobby’s en interesses, consumptiegewoontes, opleiding en scholing, persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), woonstkenmerken, beroep en tewerkstelling, geluidsopnamen (via oproepen met ons call center).

In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan het VNZ ook de volgende persoonlijke gegevens verwerken of er kennis van nemen:

Wat zijn onze informatiebronnen?
Uw gegevens komen voornamelijk van:

Wie verwerkt uw gegevens?
Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?
Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij het ziekenfonds tot na de wettelijke bewaartermijn bij uw vertrek naar een ander ziekenfonds dat niet tot de neutrale ziekenfondsen behoort, bij uw overlijden of bij uw vertrek naar het buitenland.

Over het algemeen worden uw gegevens ingevolge de wetgeving bewaard, volgens de richtlijnen en omzendbrieven die het Riziv ons stuurt. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Uitzondering: overeenkomstig de medische deontologie worden uw medische gegevens altijd tot 30 jaar na uw laatste contact met het VNZ bewaard.

Wat zijn uw rechten?
Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door het VNZ, en op toegang tot uw persoonsgegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer (per e-mail: ivc@vnz.be of per post: t.a.v. de Cel Privacy Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen), waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt.

Voor zover uw rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan het VNZ onderworpen is, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de toezichthoudende autoriteit contacteren (Persstraat 35, 1000 Brussel of via de webstek www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Kunt u uw toestemming intrekken?
In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken.

Het VNZ is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte verzekering.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering?
In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

Cookiebeleid VNZ

Informatie over ons gebruik van cookies 
Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van webstekbezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde webstek. Sommige cookies zorgen ervoor dat een webstek grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een webstekapplicatie correct werkt, enz. 

Onze webstek gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze webstek te optimaliseren. 

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze webstek kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze webstek te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze webstek te meten. 

Toestemming
Om onze webstek optimaal te kunnen gebruiken, dient je de cookies te aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en Cookiebeleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie of bij een bezoek aan onze webstek. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze webstek nadat je een “cookie verwittiging” hebt gezien bij het eerste bezoek aan de webstek. Als je niet wil dat een webstek cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.  

Je browserinstellingen veranderen
Je kan via je webbrowser cookies uitschakelen of blokkeren.  

Hieronder vind je voor de meest voorkomende webbrowsers hoe je dit kan aanpakken:  

Hou je er wel rekening mee dat, als je cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet correct zullen verschijnen, of dat je (bepaalde delen van) onze webstek niet correct zal kunnen bezoeken.  

Welke cookies gebruiken wij op de webstek
Op onze webstek kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die je voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die je registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van de webstek te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties van aanbiedingen en voordelen te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, banners, andere advertenties, enz. (reclameprofilering); enz.  

Hieronder vind je een lijst van cookies die wij op onze webstek gebruiken en een link naar hun privacy beleid. 

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Facebook Pixel https://www.facebook.com/policies/cookies/  

WordPress https://wordpress.org/about/privacy/  

Privacygegevens opvragen

Je mag kosteloos jouw gegevens opvragen om ze te controleren. Dat kan via het formulier ‘AVG’ of via mail naar ivc@vnz.be. Een aanvraag is enkel geldig indien er ook een recto verso kopie van jouw elektronische identiteitskaart is toegevoegd.

Je vindt trouwens makkelijk zelf al deze info via ons online loket. Registreren is kinderspel via jouw eID of wachtwoord (activatie via sms of mailbericht).

Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. Je kan ons ook vragen om bepaalde gegevens te verwijderen tenzij ze krachtens een specifieke wet of een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

Indien je meer informatie wenst over onze privacyverklaring kan je mailen naar ivc@vnz.be of een brief sturen naar VNZ Informatieveiligheidscel (IVC), Hoogstratenplein 1 te 2800 Mechelen.