Privacyverklaring voor het project “Community Health Workers (CHW)” (Gezondheidsgidsen)

I. Privacyverklaring

Het Community Health Workers project (hierna “CHW”) heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg voor kwetsbare groepen. Onder kwetsbare groepen verstaan we mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, die door hun socio-economische status obstakels ervaren in de toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg.
De opdrachten door een CHW-medewerker ten aanzien van deze doelgroep zijn gericht op:

 • het verbeteren van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg, in bijzonder tijdens de covid19-crisis;
 • ondersteunen van kwetsbare groepen in het gebruik van de eerstelijnsgezondheidszorg, zodat ze niet achterblijven tijdens deze crisis;
 • signaleren van de ongelijkheid en de structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, met extra aandacht voor COVID-gevolgen.

Deze privacyverklaring voor het project Community Health Workers (CHW) heeft tot doel om, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 toelichting te verstrekken aan de personen wiens gegevens verwerkt worden.

We willen jou informeren over:

 • De redenen waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen in het kader van het CHW-project.
 • Wat we doen met jouw persoonlijke gegevens en hun bewaartermijn.
 • Jouw rechten met betrekking tot de uitgevoerde gegevensverwerking.

1.1. De verwerkingsverantwoordelijke
ZPG Intermut met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 188/A bus 8, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met ondernemingsnummer 0695 810 791.
ZPG Intermut bestaat uit:

 • Verzekeringsinstelling (hierna ‘VI’) 100: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten met maatschappelijke zetel gelegen te Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek en met ondernemingsnummer 0411.702.543.
 • VI 200: Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen met maatschappelijke zetel gelegen te Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel en met ondernemingsnummer 0411.709.768.
 • VI 300: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, en met ondernemingsnummer: 0411.724.220.
 • VI 400: Landsbond Liberale Mutualiteiten met maatschappelijke zetel gelegen te Livornostraat 25, 1050 Brussel en met ondernemingsnummer 0411.729.366.
 • VI 500: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met maatschappelijke zetel gelegen te Lennikse baan 788 A, 1070 Brussel en met ondernemingsnummer 411.766.483.

1.2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
Voor het registreren van de persoonsgegevens van de doelgroep wordt gebruikt gemaakt een mobiele applicatie genaamd StreetSmart impact. De meeste gegevens worden rechtstreeks bekomen bij de betrokken personen aan de hand van vragen gesteld door een Community Health worker. De betrokkene is vrij om al dan niet te antwoorden.

A. Algemeen

 • Contactgegevens (voornaam, naam, nickname, e-mail adres, telefoonnummer, adres).
 • Persoonlijke kenmerken (Geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal, moedertaal).
 • IP adres van het toestel.
 • Alle andere persoonlijke gegevens die vrijwillig door de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt.

B. Van het doelpubliek van de Community Health Workers worden mogelijks de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Samenstelling van het gezin.
 • Woningkenmerken.
 • Beeldopnames (foto): enkel voor intern gebruik van verwerkingsverantwoordelijke.
 • Indirecte gezondheidsgegevens (Bv. Heb je een huisarts? Heb je een GMD? Is er een hulpvraag met betrekking gezondheid?).
 • Vitale status (in leven/overleden).
 • Verblijfsstatuut (asielzoeker, vluchteling, immigrant).
 • Onderkomen (dakloos, vluchteling kamp, opvang).
 • (Tijdelijk) Verblijfskaart (ja,neen,onbekend).
 • In bezit van een identiteitskaart (ja,neen,onbekend).
 • In bezit van paspoort (ja,neen,onbekend).
 • In bezit van een geboortecertificaat (ja,neen,onbekend).
 • Vaardigheden met betrekking tot gezondheidszorg.
 • Contactpersoon.
 • Evaluaties.
 • Locatie (team-gebonden): Voedselbank, Straat/ pleintje, Inloopmoment in een gezondheidscentrum, Inloopmoment bij een lokale VZW, Privé thuis.
 • Bijgewoonde activiteiten (Antwoorden gesprek “zorgpad”, gesprek “barrières”, gesprek “eerstelijnszorg”, gesprek “covid”).
 • Stemming (gemiddelde positiviteit en activiteit en geregistreerde stemmingen (negatief-actief / positief-actief / negatief-inacitief / positief-inactief).
 • Gemiddeld vertrouwen en leerstatus.
 • Notities (inclusief details, adres, stemming, datum, onderwerp, levensgebeurtenis en zichtbaarheid).
 • Sociale kaart: enkel voor de formele zorgverleners wordt de naam en adres vermeld.
 • Doelen (gestarte en beëindigde doelen (gerealiseerd / mislukt / geannuleerd / gestart); vooropgestelde doelen, status van vooropgestelde doelen).

C. Specifiek van de CHW medewerkers: functieomschrijving.

D. Professionele contactgegevens (Naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer) van een zorgverlener, mantelzorger, huisarts, maatschappelijk werker worden ook mogelijks verwerkt. Deze worden niet bekomen bij de zorgverlener, mantelzorger, huisarts, of maatschappelijk werker zelf, maar eventueel via de betrokkene die deel uitmaakt van de doelgroep. Deze wordt ook slechts verwerkt met als doel voor een CHW-medewerker contact te leggen met deze zorgverlener, mantelzorger, huisarts of maatschappelijk werker mocht dit nodig zijn, dit in samenspraak met de betrokkene.

1.3. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de wet (zie 1.3.1) in uitvoering van de overeenkomst met het RIZIV van 26 januari 2021.
 • De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten op basis van het Belgische recht.
 • Wetenschappelijk onderzoek, goedgekeurd door het «Ethics Committee for the Social Sciences and Humanities»:
  • Voor het kwalitatieve onderzoek (via een vragenlijst afgenomen bij een deelnemer , focusgroep discussies) wordt er ook toestemming gevraagd aan eventuele deelnemers.
  • Voor het kwantitatief onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de geregistreerde gegevens in de StreetSmart impact app, dit voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.
 • Indien er een foto (voor intern gebruik van verwerkingsverantwoordelijke) wordt verwerkt wordt hiervoor ook een mondelinge toestemming gevraagd aan de betrokkene.

1.3.1 Wettelijke referenties
De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, meer bepaald artikel 56, §1 die toelaat om een tegemoetkoming te verlenen voor modellen met een experimenteel karakter van voorschrijven, verstrekken of betaling van geneeskundige verzorging.

1.4. Doeleinden van de gegevensverwerking
ZPG Intermut verwerkt deze gegevens in het kader van de uitvoering van het project CHW in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met het RIZIV.

Voor de volgende doeleinden:

 • Wegnemen van de barrières die de toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg voor de betrokken personen belemmeren.
 • Toeleiden van de persoon naar de nodige zorg.
 • Versterken van de gezondheidsvaardigheden en de opvolging van de gedane interventies mogelijk maken.
 • Evaluatie van dit project en de opmaak van een onderzoeksrapport.

1.5. Hoelang bewaren wij jouw gegevens in het kader van het CHW-project?
We bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien de wet- of regelgeving geen specifieke termijnen voorschrijft, worden de gegevens slechts bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van onze opdrachten. In ieder geval gedurende de duurtijd van het project (d.w.z. tot en met eind februari 2022). Het project kan worden verlengd.

1.6. Wie zijn de ontvangers van jouw gegevens?

 • Jouw gegevens kunnen worden verwerkt door personeelsleden die beroepsmatig bezig zijn met het project, nl. de CHW-medewerkers (in dienst van I.M. VZW) evenals medewerkers van ZPG Intermut en de betrokken verzekeringsinstellingen.
 • Onze verwerkers kunnen eveneens jouw gegevens verwerken. De StreetSmart impact applicatie maakt gebruik van Amazon Web Services EMEA (SARL) voor Cloud Hosting, de persoonsgegevens worden verwerkt in Duitsland. Met de leverancier van de StreetSmart impact applicatie werd er een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
 • De universiteit Antwerpen in het kader van het onderzoek, hiervoor werd er eveneens een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

1.7. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we verwerken?
De betrokkene kan de hieronder uiteengezette rechten uitoefenen, op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen of met de aan haar toevertrouwde wettelijke opdrachten.

Recht om de toestemming in te trekken
Wanneer de rechtmatigheid van de gegevensverwerking berust op de uitdrukkelijke toestemming, heb je het recht om deze toestemming om het even wanneer in te trekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Recht op inzage
Als betrokkene heb je het recht om bevestiging te krijgen of de verwerkingsverantwoordelijke al dan niet jouw persoonlijke gegevens verwerkt en, in voorkomend geval, toegang te krijgen tot deze gegevens. Je kan een kopie van jouw persoonsgegevens opvragen, als dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op verbetering of wijziging
Je kan op elk moment vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of om jouw gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen als de verwerkingsverantwoordelijke ze onrechtmatig verwerkt, op voorwaarde dat de reden daarvoor gerechtvaardigd is, dat wil zeggen:

 • Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
 • De toestemming wordt ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • Als het bezwaar tegen verwerking gegrond is.
 • Als de verwerking onrechtmatig is.
 • Als het wissen wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van de verwerking
Je kan verzoeken om het gebruik van jouw gegevens te beperken:

 • Gedurende de periode om de juistheid van de gegevens die je betwist te verifiëren.
 • Als je bezwaar maakt tegen het wissen van gegevens die onrechtmatig door verwerkingsverantwoordelijken worden verwerkt.
 • Als je bezwaar maakt tegen het wissen van gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke niet langer nodig heeft, maar die voor jou noodzakelijk zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Gedurende de periode om na te gaan of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op de jouwe, in het geval je bezwaar maakt tegen de verwerking van deze gegevens op basis van jouw specifieke situatie.

De verwerkingsverantwoordelijke is dan verplicht om de verwerking van dergelijke persoonsgegevens te beperken tot hun bewaring. Elke andere verwerking is slechts toegestaan, met jouw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of om een derde partij te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang. In voorkomend geval zal de verwerkingsverantwoordelijke jouw informeren voordat deze beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben en die je hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, je hebt het recht deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Je mag verzoeken dat de overdracht rechtstreeks plaatsvindt tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een andere verwerkingsverantwoordelijke voor zover deze doorgifte technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar
Als u het er niet mee eens bent dat wij bepaalde gegevens verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking.
Als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden, kan je daartegen bezwaar maken om redenen die specifiek zijn voor jouw specifieke situatie, behalve als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is.

1.8. Uitoefening van jouw rechten
De vermelde rechten in 1.7. kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de wetgeving. De tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voorrang op wat is vermeld in 1.7.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Je kan deze rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke vermeld in artikel 1.1 hierboven.

Wees altijd zo specifiek mogelijk wanneer je jouw rechten wilt uitoefenen. Alleen op deze manier kunnen wij jouw aanvraag concreet en juist behandelen. Om jouw te identificeren, kunnen we een kopie van een identificatiedocument vragen.

Privacycontactpunt
E-mailadres: privacy@chw-intermut.be.
Adres: LCM – Project CHW, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek.

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden voor vragen en de uitoefening van jouw rechten, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) en er indien nodig klacht in te dienen: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

1.9. Meer informatie?
De informatie die op deze pagina , heeft betrekking op het CHW-project. Meer informatie over de verwerking van jouw gegevens op een meer algemene wijze vind je in de algemene privacyverklaring in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de verzekeringsinstelling waarbij je bent aangesloten, deze privacyverklaring is beschikbaar op hun website.