Menu

Privacyverklaring VNZ

Verwerkingsverantwoordelijke
In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, moeten de landsbonden en de ziekenfondsen minstens één dienst oprichten die als doel heeft:

  1. deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die geregeld wordt door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
  2. financiële tegemoetkoming voor de gerechtigden en hun personen ten laste in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit, of toekenning van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysieke, psychische of sociale welzijn kan worden bevorderd;
  3. toekenning van hulp, informatie, begeleiding en bijstand om het fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen, onder meer door de bovenstaande opdrachten te vervullen.

De diensten bedoeld onder de punten b) of c) moeten beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 67, eerste lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.

De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (hierna ‘LNZ’ genoemd), gelegen te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg 145, met ondernemingsnummer 0411.709.768 en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (hierna ‘VNZ’ genoemd), gelegen te Mechelen, met ondernemingsnummer 0411.735.801 treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft het VNZ de heer Arno Moerman (Cranium) benoemd als bevoegde voor de gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op het volgend e-mailadres: ivc@vnz.be of via brief op het volgend adres: t.a.v. Cel Privacy Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?
In het kader van de verplichte verzekering verwerken de LNZ/het VNZ alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van het Vlaams & Neutraal  Ziekenfonds als van de zorgverstrekkers, die nodig zijn om zijn belangrijkste opdrachten en doelstellingen uit te voeren, namelijk:

In het kader van de aanvullende verzekering verwerken de LNZ/het VNZ alle persoonsgegevens, van zowel de leden als van de zorgverstrekkers, die noodzakelijk zijn om u te laten genieten van alle aangeboden aanvullende diensten en voordelen, zoals de dienst vakanties van de Neutrale Ziekenfondsen, dringende zorgen in het buitenland, het voorhuwelijkssparen, terugbetalingen lidgeld sportclub, vaccinaties, brillen, tandprothesen, enz.

In het algemeen worden deze gegeven verwerkt:

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;

Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historische onderzoeken en studies en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen van de gegevens, goederen en personen;

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het Riziv en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens?
Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerkt het VNZ de gegevens op basis van artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

Welke gegevens worden verwerkt?
In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan het VNZ de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, …), financiële bijzonderheden, fysieke gegevens (lengte, gewicht, …), psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, …), hobby’s en interesses, consumptiegewoontes, opleiding en scholing, persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), woonstkenmerken, beroep en tewerkstelling, geluidsopnamen (via oproepen met ons call center).

In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan het VNZ ook de volgende persoonlijke gegevens verwerken of er kennis van nemen:

Wat zijn onze informatiebronnen?
Uw gegevens komen voornamelijk van:

Wie verwerkt uw gegevens?
Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?
Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij het ziekenfonds tot na de wettelijke bewaartermijn bij uw vertrek naar een ander ziekenfonds dat niet tot de neutrale ziekenfondsen behoort, bij uw overlijden of bij uw vertrek naar het buitenland.

Over het algemeen worden uw gegevens ingevolge de wetgeving bewaard, volgens de richtlijnen en omzendbrieven die het Riziv ons stuurt. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Uitzondering: overeenkomstig de medische deontologie worden uw medische gegevens altijd tot 30 jaar na uw laatste contact met het VNZ bewaard.

Wat zijn uw rechten?
Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door het VNZ, en op toegang tot uw persoonsgegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer (per e-mail: ivc@vnz.be of per post: t.a.v. de Cel Privacy Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen), waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt.

Voor zover uw rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan het VNZ onderworpen is, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de toezichthoudende autoriteit contacteren (Persstraat 35, 1000 Brussel of via de webstek www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Kunt u uw toestemming intrekken?
In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken.

Het VNZ is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte verzekering.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering?
In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

Privacyverklaring voor het project “Community Health Workers (CHW)” (Gezondheidsgidsen)

Klik hier voor de volledige tekst.