Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Wat?

Bij ziekte of ongeval betalen wij je een vervangingsinkomen:

 • Als loontrekkende heb je recht op 60 % van je brutoloon. Er staat echter wel een limiet op het dagbedrag dat je kan ontvangen. Indien je arbeidsongeschikt werd voor 1/1/2022 dan ontvang je het eerste jaar maximum € 91,75 per dag. Indien je arbeidsongeschikt werd vanaf 1/1/2022 dan ontvang je het eerste jaar maximum € 92,76 per dag. Vanaf het tweede jaar ontvang je een dagbedrag afhankelijk van je gezinssituatie
 • Als zelfstandige ontvang je een forfaitair dagbedrag (afhankelijk van je gezinssituatie)
 • Als werkzoekende ontvang je een uitkering die gebaseerd is op de code van werkloosheid (toegekend door de werkloosheidsinstelling)

Wettelijk zijn we verplicht om het eerste jaar 11,11 % bedrijfsvoorheffing van je uitkering af te houden. Wanneer je meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent ga je over op invaliditeit en is dit echter niet meer mogelijk.

Voor wie?

 • Loontrekkenden
 • Zelfstandigen
 • Werkzoekenden die een stempelvergoeding ontvangen

Personen die een leefloon ontvangen, gepensioneerden, personen ten laste of vast benoemde ambtenaren kunnen geen aanspraak maken op een ziekte-uitkering.

Voorwaarden?

 • Erkend worden door onze adviserend arts.
 • Voldoen aan de verzekerbaarheidsvoorwaarden (genoeg gewerkte of gelijkgestelde dagen kunnen bewijzen in de referteperiode).
  Als zelfstandige moet je bewijzen dat je de sociale bijdragen m.b.t. de referteperiode betaalde.
 • Er zijn minder dan 30 dagen tussen de laatste hoedanigheid en de begindatum van ziekte (laatste contract bij werkgever, laatst gestempelde dag e.d.).

Wanneer aanvragen?

Doe tijdig aangifte! Bezorg ons de aangifte binnen de periode van het gewaarborgd loon:

 • Werkloze/interim/onthaalouder: binnen de 8 dagen
 • Arbeider: binnen de 14 dagen
 • Bediende: binnen de 28 dagen
 • Zelfstandige: binnen de 8 dagen (aangifte is enkel nodig indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 7 dagen zal duren)

De poststempel geldt als aangiftedatum.
Bij laattijdige aangifte worden de uitkeringen tijdens de periode van laattijdigheid verminderd met 10 %.

Hoe aanvragen?

 • Laat je arts een aangifte van arbeidsongeschiktheid invullen (met vermelding van begindatum ziekte én diagnose)
  • Er is een luik dat je als patiënt moet invullen: je verblijfsadres, of het om een begin van arbeidsongeschiktheid gaat of om een verlenging, of het om een gewone ziekte, een beroepsziekte of een ongeval gaat. Vergeet ook geen groene klever te plakken.
  • Het volgende luik moet je arts invullen. Hier is de belangrijkste wijziging dat er niet alleen een begindatum moet ingevuld worden, maar ook een einddatum. Verder moet hij ook een aantal bijkomende inlichtingen invullen.

Het is van essentieel belang dat bij een verlenging van dezelfde ziekte, de nieuwe begindatum exact aansluit op de einddatum van je vorige ERKENNING, afgeleverd door het ziekenfonds!

Vergeet dus niet om een nieuw getuigschrift te vragen voor een verlenging van je ziekte. Deze verlenging moet binnen de 8 dagen met de post aan het ziekenfonds worden bezorgd of persoonlijk in een kantoor worden afgegeven: zeker niet in een brievenbus van het ziekenfonds stoppen!

Opgelet: voor zelfstandigen kan de arbeidsongeschiktheid pas erkend worden vanaf datum van ondertekening door de behandelende arts.

Afhandeling?

 • Na de erkenning als arbeidsongeschikte starten wij een dossier op en ontvang je volgende formulieren:
  • Loontrekkenden:
   • Inlichtingsblad dat je zelf dient in te vullen
   • Het inlichtingsblad voor de werkgever ontvangen we automatisch via elektronische weg. Hier dien je zelf niets voor te doen.
   • Bewijs van werkhervatting waarmee de werkgever bevestigt wanneer je het werk effectief hervat hebt, zodat wij je dossier kunnen afsluiten
  • Werkzoekenden:
   • Inlichtingsblad dat je zelf dient in te vullen
   • Bewijs van werkhervatting waarmee de werkloosheidskas of je nieuwe werkgever bevestigt wanneer je het werk of de werkloosheid effectief hervat hebt, zodat wij je dossier kunnen afsluiten
   • De gegevens van de werkloosheidskas ontvangen we automatisch via elektronische weg. Hier dien je zelf niets voor te doen
  • Zelfstandigen:
   • Inlichtingsblad dat je zelf dient in te vullen
   • Formulier 225 in verband met de gezinssituatie om het dagbedrag te bepalen
   • Attest voor het sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of je in regel bent met de bijdragen
   • Bewijs van werkhervatting dat je zelf kan invullen wanneer je het werk volledig hervat, zodat wij je dossier kunnen afsluiten
 • Na ontvangst van alle correct ingevulde formulieren, berekenen wij je uitkering.
 • Je ontvangt nog een brief met meer informatie over de berekening.
 • Wij betalen je uitkering 2 keer per maand (1 keer per maand voor zelfstandigen, invaliden of personen met loonbeslag).

Deeltijds werk tijdens arbeidsongeschiktheid?

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan je een gedeeltelijke beroepsactiviteit hervatten die verenigbaar is met je gezondheidstoestand.

Meer info?